Alla medlemmar under 26 år är med i US. Förhandsmeddelande samt kallelse har tidigare gått ut via Lunnabladet och Instagram.

Då vi bara har mail-adresserna till föräldrar och målsmän, behöver vi er hjälp med att informera om US årsmöte.

Vänliga hälsningar

US

Kallelse till årsmöte för Lunna Ridklubbs Ungdomssektion 

Söndagen den 19 februari, Lunna Klubbhus kl. 12-00-13.00

Alla medlemmar under 26 år är välkomna till årsmötet 

Årsmötet är beslutfört med det antal medlemmar som infunnit sig.

Ärenden enligt stadgarna

1.    Mötets öppnande

2.    Val av ordförande för mötet 

3.    Val av sekreterare för mötet 

4.    Upprättande av röstlängd (närvarolistan)

5.    Val av protokolljusterare och rösträknare 

6.    Fastställande av dagordning 

7.    Fastställande av om mötet blivit i laga ordning utlyst 

8.    Behandling av verksamhetsberättelserna. 

9.    Fastställande av resultaträkning. 

10. Revisorernas berättelse såvitt avser sektionen. 

11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

12. Beslut om antal styrelseledamöter inom för det i §16, andra stycket, angivna antalet (Styrelsen skall bestå av ordföranden samt lägst 4 och högst 10 ordinarie ledamöter)

13. Val av ordförande för sektionen för en mandattid om 1 år. 

14. Val av övriga styrelseledamöter för en mandattid om 1 år samt val av ledamöter för en mandattid om 6 månader.

15. Anmälan av ungdomsledamot jämte personlig suppleant att ingå i föreningens styrelse. 

16. Val på 1 år av ledamöter (varav en sammankallande) i valberedningen 

17. Val av ombud till distriktets ungdomssektion (DUS) årrsmöte och eventuellt andra möten där sektionen har rätt att representera med ombud. 

18. Mötet avslutas