Arbetsgrupper 2023

Vår ridklubb drivs tack vare ideella krafter, men vi behöver hela tiden fler som kan engagera sig, personer med goda idéer och vilja att vara en del av vår klubbs utveckling.
Ibland behöver vi enstaka arbetsinsatser. Om du har ett speciellt kunnande, eller kan bidra med hantverkshjälp, verktyg, maskiner, är ditt bidrag mer än välkommet. Anmäl dig i så fall till info@lunnaridklubb.se.
Våra arbetsgrupper är öppna för alla medlemmar. Om du vill engagera dig i någon av arbetsgrupperna, kontakta info@lunnaridklubb.se och anmäl ditt intresse.

Anläggnings- och fondsökargruppen

Susana Sjödin, Teresa Barros, Kim Byberg och Johan Enesten
Gruppen har ett nära sam­arbete med Fast­ighets­kontoret, Göte­borgs Stad. Gruppen sköter för­bätt­ringar, under­håll och utveck­ling av bygg­nader, marker, mm.
Det finns en lång­siktig under­hålls­plan för an­lägg­ningen som hjälp för att doku­mentera vad som behöver göras och prioritera in­satserna.
Gruppen arbetar aktivt med att söka bidrag från olika stiftelser, fonder, Göte­borgs Stad, Riks­idrotts­förbundet, mm., samt lämna åter­rapport­eringar och redo­visning av god­kända medel.

Kommunikationsgruppen

Zofia Hyltse, Lotta Karlsson, Lisa Bexander, Carolin Ekberg och Joline Tännström
Gruppen arbetar med kom­munikations­material som broschyrer, postrar, hem­sidan, mm.
Lunna Ridklubbs hemsida uppdateras av Lotta Karlsson och Zofia Hyltse.
Facebook hanteras av Zofia, Lisa och Lotta och du hittar den här: facebook.com/pg/LunnaGHRK.
Instagram har adressen lunna_ridklubb
Gruppen ger också ut vårt nyhets­brev, Lunnabladet, som går ut till medlemmarna och andra intresserade via e-post.

Sponsorgruppen

Inga-Lill Ahlberg och Caroline Larsson

HR-gruppen

Susana Sjödin, Inga-Lill Ahlberg, Teresa Barros och Caroline Larsson
Gruppen har hand om personalfrågor.

Utbildningsgruppen

Elisabet Nordbladh
Gruppen inventerar kom­pentenser och ut­bild­nings­behov hos personal och med­lemmar i för­eningen i syfte att utveckla indi­viden och för­eningens verk­samhet. Detta görs i sam­arbete med bl.a. SISU.