Ridskoleavtal för Lunna Rid­klubb

Det senaste och gällande avtalet finns alltid på Horsemanager. Detta avtal är så färskt som möjligt. Då namnbytet till Lunna Rid­klubb är färskt används namnet GHRK eller Göteborgs Handikappridklubb i avtalet nedan.

Medlemskap:

• Medlemskaplöses per kalenderår och är obligatoriskt vid deltagande i alla klubbens häst­relaterade aktiv­iteter efter tre prova på-tillfällen.
• Medlemskap krävs även för ryttare på egen häst som vill nyttja klubbens an­läggning.
• I medlemskapet ingår Svenska Rid­sport­förbundets försäkring.

Horsemanager:

• Horsemanager är en online-portal där du behöver ha ett registrerat konto för att kunna boka in dig på Lunna Rid­klubbs aktiviteter. Se Horsemanager-sidan.
• I Horsemanager kan du själv anmäla dig till aktiviteter, avboka rid­lektioner och boka igen­ridningar, se vilken häst du blivit tilldelad, välja att dela upp dina fakturor m.m.
• Personuppgifter hanteras i Horse­manager och GDPR-lagen följs. Läs mer här: Horsemanager GDPR

Anpassning efter dina behov:

• Specialsadlar och -utrustning finns till­gängligt utan kostnad för alla ryttare som har behov av det.
• Lyft, uppsittningsramper i olika höjder och hjälp vid upp- och av­sitt­ning finns tillgänglig utan kostnad för alla ryttare.
• GHRK:s ridlärare är de som fattar beslut om huru­vida en ryttare behöver led­sagare eller inte i samband med rid­ning. Beslut om behov av led­sagare fattas baserat främst på säker­het för hästar, ryttare och övriga per­soner som är när­varande vid rid­ningen men även på andra om­ständig­heter. Ryttare som behöver led­sagning ska i första hand själva ta med led­sagare. GHRK har i begränsad om­fattning möjlighet att ordna led­sagare mot en extra kostnad. Led­sagning som köps från GHRK bokas termins­vis i förväg och kostnad för den utgår för varje rid­tillfälle under terminen.
• Ryttare med epilepsi måste alltid ha en med­följande per­son som är beredd att an­svara för ryttarens om­vårdnad i det fall ett epilepsi­anfall inträffar.

Deltagande i aktiviteter, kurser och ridläger

• Anmälan till alla former av aktiv­iteter som inte är termins­ridning i grupp är bindande, dvs du för­binder dig att betala för del­tagande även om du inte kommer. I vissa fall, t.ex. vid bokning av privat­lektioner, kan det gå att flytta en bokad tid. Åter­betalning sker dock vid upp­visande av läkarintyg.

Terminsridning i grupp:

• Upp- och avsittning ingår i lektions­tiden.
• Ridläraren be­dömer vilken nivå som är rätt för dig, när det är dags att byta nivå samt vilken utrust­ning du får och inte får använda vid ridning.
• Prova på-ridning i grupp erbjuds tre gånger mot ordinarie pris plus 40 kr. Därefter krävs teck­nande av fast plats i grupp samt medlemskap.
• Om ridläraren vid bokad lektions­ridning bedömer rid­ning vara olämplig p.g.a. storm, åska eller andra av GHRK ej på­verk­bara oms­tändig­heter, kan rid­ning utan före­gående med­delande komma att ersättas med teori. Sådan teori ersätts inte i efter­hand med rid­ning och ger inte rätt till prisavdrag.
• I det fall ridning p.g.a. sjuk rid­lärare som inte kunnat ersättas av till­räckligt erfaren och utbildad rid­lärare inte kan genom­föras på ett säkert sätt ställs lektionen in. Med­delande om lektioner som ställs in p.g.a. sådan personal­brist sker per sms till det nummer du angivit i horse­manager. In­ställd lektion ger möjlig­het till igen­ridning enligt samma principer som beskrivs under rubriken ”Igen­ridning och av­bokning vid termins­ridning i grupp”.
• GHRK tillämpar fyra veckors upp­sägningstid. Upp­sägning ska ske skrift­ligen brev­ledes eller per mail till info@lunnaridklubb.se.
• Du behåller din plats i gruppen från termin till termin om du inte själv säger upp din plats eller GHRK behöver göra sådana för­ändringar att GHRK inte längre kan erbjuda dig rid­ning i samma grupp som tidigare. Om sådan för­ändring sker med­delas du i god tid och erbjuds plats i annan grupp.

Igenridning och avbokning vid termins­ridning i grupp:

• Avbokning av rid­lektion ska ske senast kl. 7.00 riddagen för att ge möj­lighet till igen­ridning.
• Igenridning kan bokas t.o.m. kl. 8.00 igen­ridningsdagen.
• Igenridning sker under inne­varande termin, i mån av plats, i grupp på ryttarens egen nivå eller lägre.
• Avbokad teori kan inte tas igen med ridning. Avbokad dressyr­lektion kan inte ridas igen på hopp­lektion.
• Igenridning bokas i första hand via Horse­manager, i andra hand genom kontakt med ridlärare.
• Maximalt antal igenridningar per termin är fem.

Betalning:

• Allt deltagande i GHRK:s aktiviteter sker mot för­skotts­betalning.
• Fakturor mailas till den mail­adress du registrerat i Horsemanager. Vill du ha fakturan hem­skickad i brev­form mot en extra avgift kan du själv välja det i Horsemanager.

Force majeure:

• I händelse av krig, natur­katastrof, smitt­sam sjuk­dom eller liknande händelse som står utanför GHRK:s kontroll kan rid­ningen komma att ställas in. Åter­betalning av ridavgift sker inte i sådant fall.